สถานีตำรวจรถไฟนครสวรรค์


ที่ตั้ง : สถานีตำรวจรถไฟนครสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056 255 015 โทรสาร : E-mail :

มีหน่วยบริการในรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจรถนครสวรรค์ ดังนี้

1. หน่วยบริการ : สถานีรถไฟนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

2. หน่วยบริการ : สถานีรถไฟพิษณุโลก จ.พิษณุโลก